Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Gebruiker van deze algemene voorwaarden is MIRMA. gevestigd te Berkel en Rodenrijs. MIRMA  zal hierna worden aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die opdrachtnemer of verkoper doet, op alle overeenkomsten die opdrachtnemer of verkoper sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg danwel een uitvloeisel (kunnen) zijn.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend ongeacht of een termijn van aanvaarding wordt gesteld.
 2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer tekeningen, gegevens, bestekken etc verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid daarvan en zal hij daarop haar aanbieding baseren.
 3. De in de offerte of aanbieding genoemde prijs is gebaseerd op een levering af fabriek c.q. magazijn van opdrachtnemer. Leveranties boven de € 150,– netto in Nederland exclusief B.T.W. worden franco geleverd. Terzake leveringen beneden de € 150,– netto binnen Nederland exclusief B.T.W. worden €5,85 kosten berekend (dit kan nader bijgesteld worden naar boven danwel naar beneden).
 4. Als de offerte c.q. de aanbieding niet wordt aanvaard heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die zijn gemaakt om de aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing bevat.
 6. Door verkoper aangeleverde informatie m.b.t. het product zijn louter ter indicatie en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.
 7. Voor leveranties buiten Nederland gelden de op het moment van verkoop gangbare verzendkosten.

Artikel 3 Prijswijziging(en) en betaling

 1. Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten drie maanden verstrijken en de nakoming de opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan opdrachtgever.
 2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom danwel met de laatste termijn.
 3. Betaling dient te geschieden ter plaatse van opdrachtnemer, danwel op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
 4. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats als volgt:
 1. a)  bij balieverkoop contant
 2. b) als betaling in termijnen is overeengekomen

– 40% van de opdrachtsom bij opdracht

– 50% van de prijs na aflevering van de materialen

– 10% van de prijs bij oplevering

 1. c) in alle gevallen betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum
 1. Opdrachtnemer heeft het recht om ongeacht de overeengekomen betalingscondities van opdrachtgever te verlangen, dat voldoende zekerheid voor betaling wordt verstrekt, zulks naar het oordeel van opdrachtnemer. Als de opdrachtgever daaraan niet binnen een redelijke termijn van veertien dagen voldoet, raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden en zijn eventuele schade op de opdrachtgever te verhalen.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zijn eventuele vordering(en) op opdrachtnemer te verrekenen. Zulks lijdt uitzondering indien sprake is van het faillissement van opdrachtnemer.
 3. Het volledige bedrag van de opdracht c.q. de overeenkomst, is door opdrachtnemer ineens opeisbaar indien:
 1. a) de betalingstermijn is overschreden;
 2. b) opdrachtgever failliet gaat, zijn faillissement aanvraagt of surseance van betaling aanvraagt;
 3. c) beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 4. d) de opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;  danwel wijziging optreedt in de zeggenschap in het bedrijf;
 5. e) de opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld, overlijdt of ten aanzien van de opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken.
 1. Als betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim en wordt direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De verschuldigde rente beloopt 10% per jaar tenzij de wettelijke rente hoger is, alsdan geldt de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente gezien als een volle maand.
 2. Indien betaling door opdrachtgever niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 100,–. De kosten worden berekend op basis van de volgende staffel:

– over de eerste € 3.000,00 15%

– over het meerdere tot € 6.000,00 10%

– over het meerdere tot € 15.000,00 8%

– over het meerdere tot € 60.000,00 5%

– over het meerdere vanaf € 60.000,00 3%

 1. Als de werkelijk door opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan volgt uit bovengenoemde staffel (lid 9), dan zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
 2. Niettegenstaande ieder andersluidend beding, heeft te gelden dat als opdrachtnemer in een procedure tegen opdrachtgever in het gelijk wordt gesteld, alle kosten die opdrachtnemer in verband met die procedure heeft gemaakt voor rekening komen van opdrachtgever, onder aftrek van de eventueel toegewezen proceskosten.
 3. Particuliere kopers dienen ten alle tijden de betaling voor levering uit te voeren op een van de door verkoper aangeboden betaalopties

Artikel 4 Levertijd

 1. De door opdrachtnemer aangegeven levertijd geldt als benadering.
 2. De door opdrachtnemer aangegeven levertijd gaat uit van de veronderstelling dat hij de opdracht kan uitvoeren zonder enige belemmering, en onder de omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst bekend waren.
 3. Een eventueel in afwijking van het vorenstaande overeengekomen levertijd gaat pas in als over alle technische details overeenstemming is bereikt, ten aanzien van de noodzakelijke gegevens, tekeningen en dergelijke die door opdrachtgever in het bezit van opdrachtnemer gesteld moeten worden.
 4. Als sprake is van omstandigheden die zijn gewijzigd ten opzichte van het moment waarop partijen hun eventuele levertijd zijn overeengekomen, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig wordt geacht om de opdracht onder de nieuwe omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra de planning van opdrachtnemer dat toelaat.
 5. Zulks geldt ook als sprake is van meerwerk. Indien sprake is van meerwerk, wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te leveren en om het meerwerk te verrichten. Indien onverhoopt het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zal opdrachtnemer de werkzaamheden afronden zodra de planning dit toelaat.
 6. Als opdrachtnemer zijn verplichting opschort als gevolg van een tekortkoming van opdrachtgever, wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. De werkzaamheden zullen vervolgens worden afgerond, zodra de planning van opdrachtnemer dat toelaat.
 7. Als sprake is van onwerkbaar weer, wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd (kan eventueel vervallen).
 8. Overschrijding van de eventueel overeengekomen levertijd geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding hoe ook genaamd, tenzij dat schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.
 9. Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 10. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.

Artikel 5 Risico-overgang

 1. Bij koop vindt de levering plaats af fabriek. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan de koper.
 2. Indien is overeengekomen, dat opdrachtnemer de goederen aflevert bij opdrachtgever één en ander overeenkomstig artikel 2 lid 3, ligt het risico van opslag, laden, transport en lossen ook in dat geval op de opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich tegen deze risico’s te verzekeren.
 3. Ook als verkoper c.q. opdrachtnemer een gekochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak in ieder geval op dat moment over op verkoper c.q. opdrachtgever. Zulks geldt ook voor het geval verkoper c.q. opdrachtnemer zaken ter beschikking stelt en aan koper c.q. opdrachtgever in het bedrijfspand van verkoper c.q. opdrachtgever of op een ander overeengekomen plaats aflevert.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van de geleverde zaken zolang opdrachtgever;
 1. a) de terzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden c.q. nog te verzenden factuur nog niet heeft voldaan;
 2. b) opdrachtgever uit hoofde van andere leveranties c.q. facturen noch bedragen heeft te voldoen aan opdrachtnemer;
 3. c) opdrachtgever tekortschiet of opdrachtnemer reden geeft om aan te nemen dat opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
 4. d) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van één dezer overeenkomsten, zoals schade, boeterente en kosten niet heeft voldaan.
 1. Voor de duur dat er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is het opdrachtgever niet toegestaan deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening te bezwaren.
 2. Indien opdrachtnemer zich beroept op het eigendomsvoorbehoud, is het hem nadrukkelijk toegestaan om de geleverde zaken terug te halen. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer daartoe nadrukkelijk toestemming, om de plaats c.q. plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 3. Opdrachtgever is verplicht, indien opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, om de opdrachtnemer op eerste verzoek pandrecht te verstrekken op de nieuw gevormde zaken, door daartoe op eerste verzoek mee te werken aan het opstellen van een daartoe benodigde pandakte en vervolgens, voorzover vereist, mee te werken aan registratie van de betreffende pandakte.
 4. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren tegen brand- en waterschade alsmede diefstal.
 5. Voor het geval de verkoper gebruik wil maken van haar eigendomsvoorbehoud geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk haar toestemming aan koper. Tevens heeft verkoper het recht om de plaats waar de goederen zich bevinden te betreden.

Artikel 7 Omvang van het werk, materialen, ontwerpen en adviezen

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van alle vergunningen, ontheffingen en andere eventuele beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk tijdig uit te kunnen voeren.
 2. In de door opdrachtnemer opgegeven prijs voor het werk zijn niet begrepen

– bouwkundige werkzaamheden zoals hakken, breken, metselwerken, timmerwerkzaamheden, stukadoorwerkzaamheden of schilderwerkzaamheden;

– de kosten voor aansluitingen van elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen zoals nutsvoorzieningen;

– de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan of op het werk aanwezige zaken

– de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

– reis- en/of verblijfkosten, voorzover deze de normale uitvoering van de overeenkomst overstijgen.

 1. Wanneer opdrachtnemer aan opdrachtgever advies of informatie geeft aan opdrachtgever kan opdrachtgever daaraan geen rechten ontlenen, voorzover deze adviezen of informatie geen betrekking hebben op de daadwerkelijk opdracht.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
 3. Voorzover opdrachtgever aan opdrachtnemer tekeningen, berekeningen, monsters en/of modellen en dergelijke ter beschikking heeft gesteld, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik daarvan.

Artikel 8 Wijzigingen in de opdracht

 1. Wijziging in de opdracht resulteert in ieder geval in meer- of minderwerk als er sprake is van wijziging in het ontwerp of bestek, danwel als de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid c.q. de toestand op de bouwplaats danwel indien van de geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
 2. Eventueel meerwerk wordt verrekend uitgaande van de waarde van de prijsbetalende factoren op het moment dat het meerwerk wordt opgedragen. Evenzo wordt minderwerk verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment waarop het minderwerk wordt opgedragen.
 3. Aan het einde van de opdracht c.q. het werk, zullen meer- en minderwerk worden gesaldeerd. Opdrachtnemer heeft alsdan bij de eindafrekening recht op 10% van het verschil. Dat geldt echter niet indien het minderwerk het gevolg is van het verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 9 Uitvoering

 1. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijk voor het ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten van de werkzaamheden door opdrachtnemer. Daarbij wordt er vanuit gegaan, dat de opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de daarvoor vereiste voorzieningen zoals

– voldoende ruimte om goederen op te slaan;

– verwarming;

– gas, water, elektriciteit;

– voorzieningen die zijn voorgeschreven op basis van de Arbo-wet en de daaruit voortvloeiende regelgeving.

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van verlies, diefstal, brand, beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Opdrachtgever dient zich daarvoor desgewenst te verzekeren.
 2. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zo uit de leden 1 en 2 niet nakomt en indien als gevolg daarvan vertraging ontstaat in de uitvoering van de werkzaamheden, zal opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoeren,  zo spoedig als mogelijk is volgens de planning van opdrachtnemer. Opdrachtgever draagt terzake de voor opdrachtnemer hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 10 Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als
 1. a) opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 2. b) opdrachtgever het werk in gebruik neemt;
 3. c) opdrachtgever een deel van het werk in gebruik neemt dat gedeelte wordt dan als opgeleverd beschouwd;
 4. d) opdrachtnemer de slotfactuur terzake de opdracht heeft verzonden en opdrachtgever niet binnen veertien dagen na ontvangst,  schriftelijk en onder opgave van redenen, kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet wordt goedgekeurd.
 5. e) opdrachtgever het werk niet goedkeurt voorzover die goedkeuring wordt onthouden met een beroep op kleine gebreken of ontbrekende delen van het werk, die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 1. Als opdrachtgever niet bereid is het werk goed te keuren, dan is hij gehouden om dat onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
 2. Indien het werk niet wordt goedgekeurd zal opdrachtgever opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren, het bepaalde in het artikel is alsdan wederom van toepassing.

Artikel 11 Klachtplicht, verval van recht

Indien opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken en niet schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd, kan hij geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.

 

Artikel 12 Onuitvoerbaarheid

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen tijdelijk niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.
 2. Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden wordt verstaan dat leveringen en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen, werkonderbrekingen, import- of handelsbeperkingen danwel molest, terroristische aanslagen, zulks in de ruimste zins des woords.

Artikel 13 Garantie

 1. Opdrachtnemer geeft gedurende een periode van zes maanden na oplevering garantie op de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 2. Als binnen de in lid 1 genoemde termijn blijkt dat de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De onderdelen die eventueel bij opdrachtnemer hersteld moeten worden, of door opdrachtnemer vervangen zullen worden, dienen franco aan opdrachtnemer te worden toegezonden. Eventuele demontage- en montagekosten van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. Als de prestatie slechts bestaat uit levering van zaken (goederen) dan gelden in dat geval de garantievoorwaarden van de fabrikant in zoverre deze garantievoorwaarden daarin voorzien. Deze garantie geldt niet voor gebreken die ontstaan zijn tengevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggende oorzaken. Deze garantie geldt evenmin als opdrachtgever gedurende de garantietermijn zelf eventuele herstellingen of veranderingen uitvoert danwel laat uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer danwel opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
 3. Bestaat de overeengekomen prestatie mede uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of de montage niet deugdelijk zou zijn uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen.
 4. Opdrachtgever zal opdrachtnemer in ieder geval de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of een bewerking opnieuw uit te voeren.
 5. Een beroep op deze garantiebepalingen kan door opdrachtgever slechts worden ingeroepen, als van de zijde van opdrachtgever aan alle verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer is voldaan.
 6. Geen garantie wordt in ieder geval gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van

– werkzaamheden door derden

– onoordeelkundig gebruik

– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud

– normale slijtage

– zaken die op het moment van levering niet nieuw waren

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever, tenzij het betreft schade die opdrachtgever lijdt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, waarbij slechts schade wordt vergoed waartegen opdrachtnemer verzekerd is, danwel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 2. In ieder geval niet voor vergoeding in aanmerking komt

– bedrijfsschade zoals bijvoorbeeld stagnatieschade of gederfde winst;

– schade zoals toegebracht aan zaken waaraan of waarop wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

– schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen;

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
 2. De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 15 Retouren

Opdrachtnemer behandeld enkel retouren welke middels een retourformulier door  opdrachtgever zijn aangemeld. Opdrachtnemer zal een terugkoppeling geven aan opdrachtgever of het door opdrachtgever aangemelde retour wel of niet geaccepteerd wordt. Opdrachtnemer zal eventuele kosten welke ze zelf aantoonbaar kan maken doorbelasten aan de opdrachtgever.  Een particuliere opdrachtgever heeft wettelijk de mogelijkheid om geleverde goederen 14 dagen in het bezit te houden en deze zonder opgave van reden gefrankeerd retour te sturen. Voor alle retourgoederen geldt dat er enkel aanspraak op een credit kan komen indien de goederen onbeschadigd en in de originele verpakking bij opdrachtnemer worden afgeleverd.

 

Artikel 16 Ontbinding

Indien opdrachtgever wil komen tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat sprake is van enigerlei tekortkoming in de nakoming zijdens opdrachtnemer wordt de overeenkomst niettemin met wederzijds goedvinden ontbonden, indien opdrachtnemer daarmee instemt. Opdrachtnemer heeft alsdan recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of in verband staan met geleverde zaken, inclusief aanpassingen, handleidingen en andere gerelateerde documenten of zaken, blijven het eigendom van de verkoper of haar licentiegevers.

 

Artikel 18 Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Den Haag. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met gebruiker.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten, offertes c.q. aanbiedingen van opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) en met uitsluiting van andere internationale regelingen waarvan uitsluiting is toegestaan.
 2. De burgerlijke rechter in de vestigingsplaats (rechtsgebied) van opdrachtnemer is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.